شوراها زمینه ساز تحقق مردم سالاری


رضاعلیجانی – شوراهای شهر باید با نگاه تخصصی، بر نحوه فعالیت و کارکرد نهادهای زیر مجموعه شهرداری نظارت داشته باشند و از دخالت در تصمیم گیری های مدیریتی شهردار منتخب، انتصاب ها خودداری کنند.

شورای اسلامی شهر به مثابه مجلس محلی وظیفه سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلند مدت، تصویب بودجه، انتخاب ‌شهردار و…را به عهده دارد.

شوراها زمینه ساز مشارکت شهروندان در اداره شهر و کشور هستند، از این رو عدم موفقیت برخی از شوراها نیاز به واکاوی و بررسی دارد واقعیت این است که عدم توفیق برخی ازشوراها موجب دلسردی شهروندان گردیده است. البته انتظارات از این نهاد را با توجه به نوپایی مشکلاتی که در این نهاد تصمیم گیر وجود دارد باید تنظیم کنیم با توجه به شرح وظایف کمیسیون‌های عمران، برنامه‌ریزی، فرهنگی، محیط زیست، معماری و شهرسازی و.. تخصص گرایی در انتخاب اعضای شورای شهر می تواند در موفقیت این نهاد سرنوشت ساز تاثیر بسزایی داشته باشد که ناکامی برخی کمیسیون ها نیز ارتباط مستقیم با عدم آشنایی اعضا باقوانین و مقررات و حدود اختیارات دارد.

شوراهای شهر باید با نگاه تخصصی، بر نحوه فعالیت و کارکرد نهادهای زیر مجموعه شهرداری نظارت داشته باشند و از دخالت در تصمیم گیری های مدیریتی شهردار منتخب، انتصاب ها خودداری کنند.

اعتماد به سرمایه انسانی متخصص و بدنه کارشناسی و باتجربه شهرداری با محوریت شایسته‌ سالاری باید سرلوحه کار شوراهای شهر باشد. بر این اساس می توان چنین نتیجه کرد که شوراها زمینه ساز تحقق مردم سالاری می باشند و در صورت کارکرد صحیح این نهاد می توان عدالت و توسعه پایدار را محقق نمود…

رضاعلیجانی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و فعال اجتماعی-رسانه ای